OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA SKEPP

Wprowadzenie

Poniżej znajdują  się Ogólne Warunki i postanowienia SKEPP. Obowiązują one zawsze, gdy korzystasz z naszej strony internetowej i zawierają ważne informacje dla Ciebie jako użytkownika, gościa. Dlatego uważnie przeczytaj Ogólne Warunki i postanowienia. Zalecamy również zapisanie lub wydrukowanie niniejszych warunków i postanowień, aby móc je przeczytać ponownie.

Definicje

 1. SKEPP: firma założona w Albergen i zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem rejestracyjnym Izba Handlowa/REGON 08216260 handlująca pod nazwą SKEPP.
 2. Strona internetowa: strona internetowa SKEPP, dostępna za pośrednictwem https://www.skepp.nl, http://www.skepp.com i wszysttkich powiązanych subdomen.
 3. Klient: osoba fizyczna lub prawna działająca w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera umowę z SKEPP i / lub zarejestrowała się na stronie internetowej.
 4. Umowa: każde spotkanie lub umowa pomiędzy SKEPP a klientem, której Ogólne Warunki i postanowieniaumowy stanowią integralną część.
 5. Ogólne warunki i postanowienia: niniejsze ogólne warunki i postanowienia.

Zastosowanie ogólnych warunków i postanowień

 1. Wszystkie oferty, umowy i dostawy SKEPP podlegają Ogólnym Warunkom i Postanowieniom, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.
 2. Jeśli klient zgadza się na ogólne warunki i postanowienia i/ lub przedstawia inne warunki, które odbiegają lub nie pojawiają się w Ogólnych warunkach i postanowieniach SKEPP, są one wiążące  dla SKEPP, tylko wtedy, gdzy zostały wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez SKEPP.

Ceny i informacje

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej oraz w innych materiałach pochodzących od SKEPP nie zawierają podatku VAT i, o ile nie zaznaczono na stronie internetowej innych opłat nakładanych przez rząd.
 2. Nie ma oddzielnych, dodatkowych kosztów wysyłki.
 3. Zawartość strony została opracowana z największą starannością. SKEPP nie może jednak zagwarantować, że wszystkie informacje na stronie internetowej są dokładne i kompletne przez cały czas. Wszystkie ceny i inne informacje na stronie internetowej oraz w innych materiałach pochodzących ze strony SKEPP podlegają zatem oczywistym błędom programowania i wprowadzania/pisania.
 4. SKEPP nie ponosi odpowiedzialności za odchuylenia (koloru) spowodowane jakością ekranu.

Wniosek/Realizacja Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez klienta oferty SKEPP i spełnienia warunków określonych przez SKEPP.
 2. Jeżeli klient zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, SKEPP niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oferty również drogą elektroniczną. Dopóki potwierdzenie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez SKEPP, klient ma możliwość rozwiązania umowy.
 3. Jeśli istnieją podejrzenia, że klient podał błędne informacje podczas przyjmowania lub zawierania umowy, SKEPP ma prawo wypełnić swoje zobowiązanie dopiero po otrzymaniu prawidłowych informacji.
 4. SKEPP ma prawo nie przyjąć zlecenia od klientów, którzy nie działają w ramach swojego zawodu  i/lub działalności gospodarczej.

Prawo do odstąpienia od umowy & Okres próbny

W kontekście Ustawy o Sprzedaży przez internet/na odległość konsumenci mają prawo do 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy po dokonaniu zakupu za pośrednictwem Internetu. W tym okresie produkt może zostać zwrócony bez podania przyczyny.

Należy pamiętać, że prawo do odstąpienia od umowy (zwane również okresem wypowiedzenia) nie dotyczy klientów biznesowych, firm lub osób działających w imieniu firm. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy, odwiedź Europees Consumenten Centrum (Europejskie Centrum Konsumenckie).

Umowy za pośrednictwem naszej strony są zawarte ostateczne po upływie 14 dni . W odniesieniu do monitora biurowego (office monitor), po umieszczeniu biura, możesz wypróbować przedmiotową usługę bezpłatnie i bez zobowiązań przez 2 tygodnie bez podejmowania jakichkolwiek zobowiązań wbec  SKEPP. Po tym okresie możesz sam zdecydować, czy chcesz kontynuować (płatną) współpracę.

Rejestracja

 1.  Aby optymalnie wykorzystać stronę internetową, klient może zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego lub opcji rejestracji konta na stronie internetowej.
 2. Podczas procedury rejestracji klient wybiera nazwę użytkownika i hasło, za pomocą których może zalogować się na stronie po wcześniejszej rejestracji. Klient jest odpowiedzialny za wybór bezpiecznego hasła.
 3. Klient musi zachować ściśle poufnie swoje dane logowania, nazwę użytkownika i hasło. SKEPP nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych logowania i może zawsze zakładać, że klient, który loguje się na stronie, jest w rzeczywistości tym klientem. Wszystko, co dzieje się za pośrednictwem konta klienta leży w odpowiedzialności i ryzyku klienta.
 4. Jeśli klient wie lub podejrzewa, że jego dane logowania wpadły w ręce osób nieupoważnionych, musi jak najszybciej zmienić swoje hasło i / lub poinformować o tym SKEPP, aby SKEPP mógł podjąć odpowiednie działania.

Zawarcie umowy

 1. Gdy tylko SKEPP otrzyma zamówienie, SKEPP prześle produkty tak szybko, jak to możliwe, z należytym poszanowaniem wg. postanowień ust. 3 niniejszego artykułu.
 2. SKEPP ma prawo angażować osoby trzecie do wykonywania zobowiązań wynikających z umowy.
 3. Na stronie internetowej jest wyraźnie opisane (do przeczytania przed zawarciem umowy), w jaki sposób nastąpi dostawa i kiedy produkty zostaną dostarczone. Jeśli nie uzgodniono ani nie określono daty dostawy, produkty zostaną dostarczone nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.
 4. Jeśli SKEPP nie może dostarczyć produktów w uzgodnionym terminie, poinformuje o tym klienta. W takim przypadku klient może wyrazić zgodę na nowy termin dostawy lub otrzyma możliwość bezpłatnego rozwiązania umowy.
 5. SKEPP radzi klientowi, aby sprawdził dostarczone produkty i zgłosił wszelkie wykryte wady w rozsądnym czasie, najlepiej na piśmie lub pocztą elektroniczną. Zobacz dalej artykuł dotyczący gwarancji i zgodności produktu.
 6. Gdy produkty (które mają zostać dostarczone), zostaną dostarczone na ustalony adres dostawy, ryzyko/odpowiedzialność za te produkty zostaje przeniesione na klienta.
 7. .SKEPP ma prawo dostarczyć podobny produkt o podobnej jakości co produkt zamówiony, jeśli zamówiony nie jest już dostępny. Klient ma wówczas prawo bezpłatnie rozwiązać umowę i bezpłatnie zwrócić produkt.

Płatność

 1. Klient musi dokonać płatności na rzecz SKEPP zgodnie z metodami płatności wskazanymi w procedurze zamówienia i/lub zawarte ewentualnie na stronie internetowej. SKEPP może swobodnie wybierać metody płatności, które mogą się okresowo zmieniać.
 2. Poniższe informacje dotyczą produktów i / lub usług, które nie zostały zakupione za pośrednictwem strony internetowej SKEPP: 50% musi zostać zapłacone przez klienta do SKEPP przed rozpoczęciem pracy. Pozostałe 50% należy zapłacić po dostawie.

Gwarancja i zgodność

 1. SKEPP gwarantuje, że produkty są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i / lub użyteczności oraz przepisami prawa i / lub przepisami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy . SKEPP gwarantuje również ( jeśli tak ustalono), że produkt nadaje się do innego użytku niż normalne/docelowe użytkowanie. W przeciwnym razie produkt nadaje się tylko do normalnego/docelowego użytkowania.
 2. Jeśli dostarczony produkt nie spełnia warunków umowy w momencie dostawy, klient musi poinformować SKEPP o tym w rozsądnym terminie po odkryciu wady.
 3. Jeśli SKEPP uzna skargę za uzasadnioną, produkty zostaną naprawione, wymienione lub (częściowo) zwrócone po konsultacji z klientem.

Produkty

 1. Widget, który został wyprodukowany i wdrożony przez SKEPP, taki jak konfigurator 3D i / lub wyszukiwarki, pozostają własnością SKEPP. Roczne opłaty za utrzymanie wynoszą 50% kosztów inwestycji (koszty projektu i realizacji). Są to koszty pokrywane przez klienta (o ile nie uzgodniono inaczej w umowie).
 2. SKEPP zleca pewne usługi osobom trzecim. SKEPP nie ponosi odpowiedzialności za błędy i / lub niedociągnięcia osób trzecich.

Procedura reklamacyjna

 1. Jeśli klient ma skargę dotyczącą produktu (zgodnie z artykułem dotyczącym gwarancji i zgodności) i / lub innych aspektów usługi świadczonej przez SKEPP, może złożyćnskargę do SKEPP telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą. Dane kontaktowe znajdują się na dole Regulaminu.
 2. SKEPP udziela klientowi odpowiedzi na jego skargę tak szybko, jak to możliwe, ale w każdym przypadku termin ten wynosi 5 dni od otrzymania skargi. Jeśli nie może  udzielić merytorycznej lub ostatecznej odpowiedzi, SKEPP poinformuje klienta w ciągu 5 dni od otrzymania skargi i wskaże okres, w którym będzie mógł udzielić merytorycznej lub ostatecznej odpowiedzi na jego reklamację.

Odpowiedzialność

 1. Całkowita odpowiedzialność SKEPP wobec klienta z powodu przypuszczalnego niewykonania umowy jest ograniczona do zwrotu maksymalnej kwoty określonej dla tej umowy (w tym podatku VAT). Jednakże w żadnym przypadku całkowita rekompensata za szkody bezpośrednie nie przekroczy €500,-. 
 2. SKEPP nie ponosi odpowiedzialnosći wobec klienta za szkody pośrednie, w tym nie ograniczając się do strat wynikowych, także utraty zysków, utraconych oszczędności, utraty danych i strat spowodowanych przerwaniem działalności.
 3. Poza przypadkami wymienionymi w poprzednich dwóch akapitach niniejszego artykułu, SKEPP nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za szkody, niezależnie od podstaw, na których opierałoby się powództwo o odszkodowanie. Ograniczenia, o których mowa w artykule wygasną jednak, jeśli okaże się, że szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony SKEPP.
 4. Odpowiedzialność SKEPP wobec klienta z powodu przypuszczalnego niedociągnięcia podczas realizacji umowy powstaje tylko wtedy, gdy klient niezwłocznie i prawidłowo oświadczy pisemnie, że SKEPP spóźnia się z dostawą, określając tym samym rozsądny termin na na rozwiązanie  niedociągnięcia oraz jeśli SKEPP również po tym okresie nie wywiązuje się ze wswoich obowiązków. Powiadomienie o niewypłacalności (o niespełnieniu warunków) musi zawierać możliwie szczegółowy opis, taki aby SKEPP mógł odpowiednio zareagować i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu.
 5. Warunkiem istnienia jakiegokolwiek prawa do odszkodowania jest zawsze to, że klient zgłasza szkodę do SKEPP na piśmie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 30 dni..
 6. W przypadku przemocy/siły wyższej SKEPP nie jest zobowiązany do rekompensaty za szkody wyrządzone klientowi.

Zastrzeżenie własności

 1. 1 Dopóki klient nie dokona pełnej zapłaty za całą uzgodnioną kwotę, wszystkie dostarczone towary pozostają własnością SKEPP

Dane osobowe

 1. SKEPP przetwarza dane osobowe klienta zgodnie z polityką prywatności / polityką dotyczącą plików cookies opublikowaną na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. W umowie obowiązują przepisy  prawa holenderskiego.
 2. Jeśli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, wszelkie spory, które mogą wyniknąć po podpisaniu umowy, będą przekazywane do właściwego sądu holenderskiego w okręgu, w którym znajduje się SKEPP.
 3. Jeśli postanowienie w niniejszych Warunkach okaże się nieważne, nie wpływa to na ważność całego Regulaminu. Strony w takim przypadku zastąpi nowe postanowienie(a), które nadają kształt pierwotnemu postanowieniu tak dalece prawnie, jak to tylko jest możliwe.
 4. W niniejszych Ogólnych Warunkach i postanowieniach „pisemne” oznacza również komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu, pod warunkiem, że tożsamość nadawcy i integralność wiadomości e-mail są ustalone i zatwierdzone.

Dane kontaktowe

Jeśli masz jakieś pytania, skargi lub komentarze po przeczytaniu niniejszych Ogólnych Warunków i Postanowień, prosimy o kontakt z nami na piśmie lub korzystając z poczty elektronicznej (e-mail).

SKEPP B.V.  
Brugstraat 11
7607XJ Almelo
Tel: 085- 877 05 19 
E: info@skepp.nl 
Numer Rejestru w Izbie Handlowej REGON (hol. KvK) 08216260 
NIP (hol. BTW) NL823806224B01 
IBAN NL21RABO0135955459